admin

admin

(0 comments, 3 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin

zawiadomienie

Zarząd ROD  „Medyczna”

Zaprasza członków PZD na

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Które odbędzie się w dniu: 16-03-2024

w Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku  ul. Krzywoustego 3

Początek obrad:

W I terminie godz. 09:30

W II terminie godz. 10:00

***      Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez   pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą            dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r[1].
 11. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. oraz projekty opłat ogrodowych na 2024 r.

       i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.

 1. Dyskusja.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
 4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 5. Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
 6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
 7. Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
 8. Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 9. Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD[2],
 10. Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
 11. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców1,
 12. Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
 13. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 15. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 16. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

Uwaga


 

Informacja dla działkowców objętych pracami związanymi  z wymianą kolektora wody surowej k2     PKN „ Orlen”.

Według harmonogramu początek prac na terenie ROD „Medyczna” przewidywany jest na koniec  tego roku lub początek 2024 roku.

UWAGA

 

W roku 2023 Biuro Zarządu ROD „Medyczna” będzie otwarte w dniach:

27 Kwietnia 1600-1800

11 maj          1600-1800

25 maj           1600-1800

22 czerwiec    1600-1800

13 lipiec          1600-1800

17 sierpień      1600-1800

14 wrzesień      1600-1800

12 Październik 1600-1800

W pozostałych dniach kontakt na  adres

e-mail: rodmedyczna@interia.pl

tel: 538 454 833 w dni robocze w godz 1600– 1800

admin's RSS Feed
Go to Top