Zarząd  ROD Medyczna

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

 

 

Które odbędzie się w dniu: 28-05-2022

w Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku  ul. Krzywoustego 3

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:30

W II terminie godz. 11:00

 

 

**        Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej      pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez       względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***      Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek             zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez             pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą             dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej..
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

 

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 1. Projekt planu pracy na 2022 r.
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
 3. Zatwierdzenie kooptacji członka do składu organu ROD
 4. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
 • Uchwalenie preliminarzy finansowych na 2022 r.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad

 

 

 

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 19-05-2022 do 26-05-2022 w godzinach od: 16:00 do: 18:00 w biurze Zarządu